02-704-9599
Mon-Sat: 9 AM - 5 PM

ข้อมูลใบแจ้งหนี้


ไม่พบข้อมูลการประมูลล่าสุด
ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลใบแจ้งหนี้ออนไลน์ได้
หลังจากสิ้นสุดงานประมูล 1 วัน เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-704-9560

About Us

บริษัท : เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด. (สำนักงานใหญ่) เขตปลอดอากร กม.35 ( Free Zone)

Latest Posts

Useful Links

Our Contacts

เลขที่ 65/5 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

02-704-9555
02-704-9560,02-704-9599